Afdeling 2 - Udskoling

Afdeling 2 på Rismølleskolen går fra 5.-9. klasse. I løbet af de sidste fem år i folkeskolen får eleverne flere nye fag.

I løbet af 5.-9. klasse får eleverne tysk eller fransk, musisk/praktiske fag og nye naturfag.

I 5. klasse bliver eleverne introduceret til et andet fremmedsprog. På Rismølleskolen kan eleverne vælge mellem tysk og fransk.

I løbet af 5. eller 6. klasse skal eleverne deltage i cyklistprøven. Læs mere om cyklistprøven på Sikkertrafik.dk.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i 8. klasse.

I 7.-9. klasse får eleverne fagene biologi, geografi, fysik/kemi, samfundsfag og valgfag.

Du kan se, hvilke fag eleverne skal have på hvilke klassetrin her.

I 9. klasse skal eleverne desuden lave en projektopgave, som går på tværs af skolens fag og emner.

I udskolingen skal eleverne vejledes om deres valg af videre uddannelse, og der er fokus på, at eleverne bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektopgaven går på tværs af skolens fag og emner.

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med en problemstilling, som de selv er med til at formulere.

Efter projektugen skal eleverne fremlægge deres projekt for klassen.

Læs mere om projektopgaven i 9. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Eleverne skal i 8. klasse introduceres til ungdomsuddannelser, så de får mulighed for at opleve uddannelsernes praktiske og teoretiske elementer og miljøet på skolen.

Eleverne skal introduceres til mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.

Introduktionskurser er obligatoriske for alle elever i folkeskolen.

Læs mere om introduktionskurser i 8. klasse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 8. klasse bliver det løbende vurderet, om den enkelte elev er uddannelsesparat. Dvs. om eleven har faglige, sociale og personlige forudsætninger for at kunne starte på den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker at starte på efter folkeskolen.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat til den ønskede uddannelse, har han/hun ret til en særlig skole- og vejledningsindsats, som skal gøre ham/hende uddannelsesparat.

Senest d. 10. januar får eleverne en uddannelsesparathedsvurdering. På elevens ansøgning på Optagelse.dk fremgår det, hvilke uddannelser han/hun er vurderet parat eller eventuelt ikke-parat til.

Læs mere om uddannelsesparathed på UddannelsesGuidens hjemmeside.

For at kunne blive optaget på en ungdomsuddannelse skal eleven, ud over at være vurderet uddannelsesparat, også opfylde uddannelsens øvrige adgangskrav.

Se adgangskravene til de forskellige ungdomsuddannelser her.

Værdier for afdeling 2

Dialog

I afdeling 2 tilstræber vi et tæt forældresamarbejde. Derfor er vi tilgængelige og svarer på mail indenfor to arbejdsdage.

I afdeling 2 sætter vi den enkelte elev i fokus. Derfor har vi løbende samtaler med eleven og giver feedback.

I afdeling 2 vægter vi trivsel højt og derfor er det vigtigt for os, at vi hilser på hinanden og har en anerkendende tilgang.

Vi vægter et udvidet forældresamarbejde, hvor gensidig respekt og tæt dialog om både eget barn og klassefællesskabet er i højsædet. Vi har tydelige forventninger til, hvad det vi sige at være elev og forælder i afdeling 2. Disse informeres der om ved skoleårets 1. forældremøde. Her vil der også informeres om, hvad der kan forventes af os som personale.

Udvikling

I afdeling 2 vægter vi trivsel og faglighed højt. Dette praktiseret ved at elevernes undervisning udvikles gennem målstyring og feedback.

Trivslen styrkes ved løbende ar udvikle stærke sociale relationer i årgangs- og klassefællesskaber.

I afdeling 2 er der fokus på at skolens kultur udvikles gennem vores mangfoldighed.

Fællesskab

I afdeling 2 anvendes flere forskellige undervisningsformer. Projektarbejdsformen er især gældende i naturfag. Desuden peger den hen imod projektopgaven som er en del af afgangsprøverne.

I afdeling 2 arbejdes der ud fra fælles årsplaner bl.a. i naturfag og idræt.

I afdeling 2 vægtes faglighed og trivsel højt. Derfor arbejdes der med fælles og individuelle mål for dette.

I afdeling 2 arbejdes der med forskellige arbejdsformer bl.a. med holddeling på tværs af klasser og årgange.

Fællesskabet i afdeling 2 styrkes gennem opbygning af traditioner og fælles sociale arrangementer som f.eks. OL, motionsdag og skolefest.

Der er især fokus på arbejdet med fællesskab i de nye 7.klasser i perioden frem til uge 42, hvor der i samarbejde med ungdomsskolen planlægges klasseøvelser, overnatning og mi-life forløb.