Afdeling 1 - Indskoling

Indskolingsafdelingen på Rismølleskolen er for 0.-4. klasse. I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Efter børnehave/førskole starter barnet i 0. klasse (børnehaveklasse). 0. klasse er et forberedende år, hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. 0. klasse bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter og skolens fagopdelte undervisning.

Fra 1. klasse begynder barnet at have fagopdelt undervisning. Se hvilke fag, dit barn skal have i indskolingen.

Det udvidede samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen gør det muligt at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Værdier for afdeling 1

Dialog

I hverdagen er dialogen i afdeling 1 et særligt fokusområde. Det er gennem dialogen, at der skabes rum til omsorg og nærvær. Vi sætter derfor barren højt for at alle elever føler sig set og hørt, og derved både kommer og går glad til og fra skole.

Den faglige dialog med klasser, grupper af elever og enkelte elever er omdrejningspunktet for den faglige progression. Herved får vi vist eleverne, hvad vi forventer af dem og hvordan de skal arbejde for at nå de mål vi opstiller i samspil med dem.

Vi vægter et udvidet forældresamarbejde, hvor gensidig respekt og tæt dialog om både eget barn og klassefællesskabet er i højsædet. Vi har tydelige forventninger til, hvad det vi sige at være elev og forælder i afdeling 1. Disse informeres der om ved skoleårets 1. forældremøde. Her vil der også informeres om, hvad der kan forventes af os som personale.

Fællesskab

Vi skaber en rød tråd i afdeling 1 ved at have en fælles og genkendelig struktur i skoledagen.

Vi sætter fællesskabet højt ved at arbejde kontinuerligt med både den enkeltes og klassens trivsel, dette gøres med klassetrivsel.dk som et dynamisk arbejdsredskab, med klassemøder og faste årlige trivselsdage.

Fællesskabet i afdeling 1 arbejder vi med gennem faste traditioner som fx fastelavn, krybbespil, nisseoptog samt fællessamlinger. Vi arbejder bevidst med at årgangene har et tæt fællesskab og samarbejde i det daglige, således at eleverne har mulighed for at skabe relationer på tværs af klasserne.

Udvikling

I afdeling 1 er målet, at alle elever, når de fortsætter til afdeling 2, ved og mestrer hvad der forventes af en engageret og undervisningsparat elev. De kan samarbejde, de kan indgå i forskellige arbejdsfællesskaber, de kan respektere andre og andres forskelligheder og de skal kunne tage del i og medansvar for egen læring. De er omstillingsparate og fleksible i forhold til hvad skoledagen byder.

Alt i alt er det afdeling 1's ansvar at skabe et trygt, solidt og holdbart grundlag til alle børns videre skolegang.