Afdeling 1 - Indskoling

Formålet med den første del af skolen er at sikre en høj kvalitet i grunduddannelsen for alle børn og samtidig minimere eksklusionen til specialtilbuddene.

Målet er fælles for alle kommunens folkeskoler, men den enkelte skole har mulighed for at træffe beslutninger og skabe deres egen udgave af modellen.

I afdeling 1 er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger, som skal fremme børnenes personlige, faglige og sociale udvikling. Samtidig skabes der rum for at sætte fokus på alternative undervisnings- og læringsformer, der kan tilgodese børn med behov for en særlig indsats.

Værdier for afdeling 1

Dialog

I hverdagen er dialogen i afdeling 1 et særligt fokusområde. Det er gennem dialogen, at der skabes rum til omsorg og nærvær. Vi sætter derfor barren højt for at alle elever føler sig set og hørt, og derved både kommer og går glad til og fra skole.

Den faglige dialog med klasser, grupper af elever og enkelte elever er omdrejningspunktet for den faglige progression. Herved får vi vist eleverne, hvad vi forventer af dem og hvordan de skal arbejde for at nå de mål vi opstiller i samspil med dem.

Vi vægter et udvidet forældresamarbejde, hvor gensidig respekt og tæt dialog om både eget barn og klassefællesskabet er i højsædet. Vi har tydelige forventninger til, hvad det vi sige at være elev og forælder i afdeling 1. Disse informeres der om ved skoleårets 1. forældremøde. Her vil der også informeres om, hvad der kan forventes af os som personale.

Fællesskab

Vi skaber en rød tråd i afdeling 1 ved at have en fælles og genkendelig struktur i skoledagen.

Vi sætter fællesskabet højt ved at arbejde kontinuerligt med både den enkeltes og klassens trivsel, dette gøres med klassetrivsel.dk som et dynamisk arbejdsredskab, med klassemøder og faste årlige trivselsdage.

Fællesskabet i afdeling 1 arbejder vi med gennem faste traditioner som fx fastelavn, krybbespil, nisseoptog samt fællessamlinger. Vi arbejder bevidst med at årgangene har et tæt fællesskab og samarbejde i det daglige, således at eleverne har mulighed for at skabe relationer på tværs af klasserne.

Udvikling

I afdeling 1 er målet, at alle elever, når de fortsætter til afdeling 2, ved og mestrer hvad der forventes af en engageret og undervisningsparat elev. De kan samarbejde, de kan indgå i forskellige arbejdsfællesskaber, de kan respektere andre og andres forskelligheder og de skal kunne tage del i og medansvar for egen læring. De er omstillingsparate og fleksible i forhold til hvad skoledagen byder.

Alt i alt er det afdeling 1’s ansvar at skabe et trygt, solidt og holdbart grundlag til alle børns videre skolegang.

Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Som forælder til et barn i 0.-4. klasse, også kaldet afdeling 1, handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i afdeling 1 også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.