Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, mobiltelefoner, fravær og fritagelse, hvad skolen gør i tilfælde af kraftigt snevejr og mistede genstande.

På Rismølleskolen har vi formuleret følgende ordensregler, som skal medvirke til at gøre det rart og trygt for alle at være på skolen:

  • Eleverne skal vise hensyn til kammerater og andre, som færdes på skolen.
  • Eleverne skal behandle vore fælles omgivelser godt, så vi har et rart miljø.
  • Eleverne skal følge de anvisninger som skolens ansatte og skolepatruljen giver.

For at sikre en god og rolig start på dagen er lærerne især på de mindste årgange i klasserne allerede kl. 8:00.
 Herved er der mulighed for en snak med forældre og elever inden undervisningen begynder kl. 8:05.

På Rismølleskolen prioriterer vi sundhed. Derfor er slik, sodavand og energidrik ikke en del af skoledagen hos os. Dette hører sig kun hjemme på elevfødselsdage.

Hvis eleverne vælger at opholde sig indendørs i frikvartererne, skal de beskæftige sig med rolige aktiviteter.

Eleverne må kun forlade skolens område med tilladelse fra skolens personale.

Tilsyn med elever

Tilsynet med elever, der ikke er i SFO om morgenen, starter først kl. 8:00.

Rengøringspersonalet har meget travlt på skolen helt frem til skoletidens start.

Derfor henstiller vi til, at alle forældre sørger for, at eleverne ikke møder tidligere end kl. 8:00 på skolen.

Ligeledes skal eleverne forlade skolens område, når de har fået fri fra skole, da skolen ikke fører tilsyn med eleverne, når de har fri.

Rismølleskolen er mobilfri skole fra og med skoleåret 2019/2020. At være mobilfri skole betyder for os:

  • At elever afleverer deres mobiltelefon når de møder i skole og undervisningen begynder.
  • At mobiltelefonen er låst inde i klassens lokale hele skoledagen.
  • At mobiltelefonen kan anvendes i undervisningen hvis undervisningsaktiviteten fordrer det og underviseren tillader det.
  • At mobiltelefonen udleveres til eleverne ved skoledagens afslutning.
  • At andre elektroniske enheder (spillekonsol, Ipad o.l.) ikke må erstatte mobiltelefonen.

Det er hensigten med ovennævnte tiltag, at skabe de allerbedste forudsætninger for at alle elever bliver så dygtige de kan, samt at trivslen øges for den enkelte elev.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 11. juni 2019.

Revideres juni 2020.

Hvis dit barn er blevet sygt eller af anden årsag er forhindret i at komme i skole, skal du give skolen besked derom. Se hvordan du skal gøre her.

Smitsom sygdom

Ved mere alvorlig smitsom sygdom handler vi ud fra de anvisninger, vi får fra embedslægen.

Hvis det drejer sig om enten røde hunde eller lussingesyge, bedes man kontakte skolen med det samme, da disse sygdomme udgør en risiko for gravide ansatte/forældre.

Fritagelse for undervisning

Ønskes en elev fritaget fra skolegang ud over de almindelige ferier, skal der forinden rettes henvendelse til skolen.

Klasselæreren kan give fri en enkelt dag. Er der tale om flere dage, skal ønsket stiles til skolens ledelse.

At få fri fra skole kan sammenlignes med at tage fri fra arbejde, og det er vigtigt at eleverne gennem hele deres skolegang oplever, at det at få fri kræver nøje overvejelse og gode argumenter

Tilskadekomst

Kommer eleverne galt af sted på skolen, slår sig, falder eller på anden måde kommer til skade, går turen over på skolens kontor. Her kan vi hjælpe med plastre, trøst og kontakt til forældre. Evt. får vi fat på vores sundhedsplejerske.

Har vi den mindste tvivl om mulighed for brud, eller er skaden så stor, at det ikke kan klares med et plaster, kontaktes forældre, der selv kontakter egen læge mhp henvisning til skadestue. Vi kan tilkalde Taxa eller Falck for at få barnet på skadestuen, eller tranportere eleven i egen bil, efter aftale med forældre.

Under transporten til skadestuen vil barnet blive fulgt af en voksen fra skolen, hvis det drejer sig om alvorligere skader eller mindre børn, og hvis forældrene eller andre ikke er kommet frem til skolen inden da. Den voksne bliver på skadestuen til forældrene, eller den vi har lavet aftale med, er ankommet.  Drejer det sig om mindre skader og større elever, sender vi evt. en kammerat med op på skadestuen.

Det skal her oplyses, at skolen ingen ulykkesforsikring har.

Det er som udgangspunkt altid forældrenes beslutning, hvorvidt de finder det forsvarligt og muligt at sende børnene i skole. Skolen vil altid være åben for pasning, og undervisningen gennemføres i det omfang det er muligt.

Lyt til Østjyllands Radio og Radio ABC/Alfa. Her meddeles aflysninger af busser.

Forværres vejrsituationen i løbet af skoledagen, kan det betyde, at busserne indstiller driften. Vi sender dog aldrig eleverne hjem uden forudgående kontakt til forældrene.

Det frarådes at opbevare penge eller andre værdier i overtøj og/eller i tasker, som anbringes på gangene eller i ulåste lokaler.

Fundne genstande afleveres hos servicelederen Michael Christensen på hans kontor lige inden for hovedindgangen eller på skolens kontor.

Glemt tøj eller lignende kan afhentes hos Michael inden 14 dage.