Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarterer, mobiltelefoner, fravær, fritagelse, snevejr, erstatningsansvar og forsikring.

På Rismølleskolen har vi formuleret følgende ordensregler, som skal medvirke til at gøre det rart og trygt for alle at være på skolen:

 • Eleverne skal vise hensyn til kammerater og andre, som færdes på skolen.
 • Eleverne skal behandle vore fælles omgivelser godt, så vi har et rart miljø.
 • Eleverne skal følge de anvisninger som skolens ansatte og skolepatruljen giver.

For at sikre en god og rolig start på dagen er lærerne især på de mindste årgange i klasserne allerede kl. 8:00.
 Herved er der mulighed for en snak med forældre og elever inden undervisningen begynder kl. 8:05.

På Rismølleskolen prioriterer vi sundhed. Derfor er slik, sodavand og energidrik ikke en del af skoledagen hos os. Dette hører sig kun hjemme på elevfødselsdage.

Hvis eleverne vælger at opholde sig indendørs i frikvartererne, skal de beskæftige sig med rolige aktiviteter.

Eleverne må kun forlade skolens område med tilladelse fra skolens personale.

Tilsyn med elever

Tilsynet med elever, der ikke er i SFO om morgenen, starter først kl. 8:00.

Rengøringspersonalet har meget travlt på skolen helt frem til skoletidens start.

Derfor henstiller vi til, at alle forældre sørger for, at eleverne ikke møder tidligere end kl. 8:00 på skolen.

Ligeledes skal eleverne forlade skolens område, når de har fået fri fra skole, da skolen ikke fører tilsyn med eleverne, når de har fri.

Rismølleskolen er mobilfri skole. At være mobilfri skole betyder for os:

 • At elever afleverer deres mobiltelefon når de møder i skole og undervisningen begynder.
 • At mobiltelefonen er låst inde i klassens lokale hele skoledagen.
 • At mobiltelefonen kan anvendes i undervisningen hvis undervisningsaktiviteten fordrer det og underviseren tillader det.
 • At mobiltelefonen udleveres til eleverne ved skoledagens afslutning.
 • At andre elektroniske enheder (spillekonsol, Ipad og lignende) ikke må erstatte mobiltelefonen.

Det er hensigten med ovennævnte tiltag, at skabe de allerbedste forudsætninger for at alle elever bliver så dygtige de kan, samt at trivslen øges for den enkelte elev.

Hvis dit barn er blevet sygt eller af anden årsag er forhindret i at komme i skole, skal du give skolen besked derom.

Smitsom sygdom

Ved mere alvorlig smitsom sygdom handler vi ud fra de anvisninger, vi får fra embedslægen.

Hvis det drejer sig om enten røde hunde eller lussingesyge, bedes man kontakte skolen med det samme, da disse sygdomme udgør en risiko for gravide ansatte/forældre.

Fritagelse for undervisning

Ønskes en elev fritaget fra skolegang ud over de almindelige ferier, skal der forinden rettes henvendelse til skolen.

Klasselæreren kan give fri en enkelt dag. Er der tale om flere dage, skal ønsket stiles til skolens ledelse.

At få fri fra skole kan sammenlignes med at tage fri fra arbejde, og det er vigtigt at eleverne gennem hele deres skolegang oplever, at det at få fri kræver nøje overvejelse og gode argumenter

Tilskadekomst

Kommer eleverne galt af sted på skolen, slår sig, falder eller på anden måde kommer til skade, går turen over på skolens kontor. Her kan vi hjælpe med plastre, trøst og kontakt til forældre. Evt. får vi fat på vores sundhedsplejerske.

Har vi den mindste tvivl om mulighed for brud, eller er skaden så stor, at det ikke kan klares med et plaster, kontaktes forældre, der selv kontakter egen læge mhp henvisning til skadestue. Vi kan tilkalde Taxa eller Falck for at få barnet på skadestuen, eller tranportere eleven i egen bil, efter aftale med forældre.

Under transporten til skadestuen vil barnet blive fulgt af en voksen fra skolen, hvis det drejer sig om alvorligere skader eller mindre børn, og hvis forældrene eller andre ikke er kommet frem til skolen inden da. Den voksne bliver på skadestuen til forældrene, eller den vi har lavet aftale med, er ankommet.  Drejer det sig om mindre skader og større elever, sender vi evt. en kammerat med op på skadestuen.

Det skal her oplyses, at skolen ingen ulykkesforsikring har.

Det er som udgangspunkt altid forældrenes beslutning, hvorvidt de finder det forsvarligt og muligt at sende børnene i skole. Skolen vil altid være åben for pasning, og undervisningen gennemføres i det omfang det er muligt.

Lyt til Østjyllands Radio og Radio ABC/Alfa. Her meddeles aflysninger af busser.

Forværres vejrsituationen i løbet af skoledagen, kan det betyde, at busserne indstiller driften. Vi sender dog aldrig eleverne hjem uden forudgående kontakt til forældrene.

Det frarådes at opbevare penge eller andre værdier i overtøj og/eller i tasker, som anbringes på gangene eller i ulåste lokaler.

Fundne genstande afleveres hos servicelederen Michael Christensen på hans kontor lige inden for hovedindgangen eller på skolens kontor.

Glemt tøj eller lignende kan afhentes hos Michael inden 14 dage.

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.