Skolebestyrelsens forretningsorden

Skolebestyrelsens forretningsorden indeholder information om lovgrundlag, sammensætning og valg, mødevirksomhed, dagsorden, referat, opgaver og dialogmøder.

Lovgrundlag

Der henvises til Lovgrundlaget for skolebestyrelsens virke - findes i folkeskolelovens § 44.

Skolebestyrelsens sammensætning og valg

Skolebestyrelsens sammensætning fremgår af lovgrundlaget herfor.

Skolebestyrelsen består af:

 • 7 forældrevalgte medlemmer
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter

Alle medlemmer af skolebestyrelsen deltager på lige fod i arbejdet, dog deltager elevrepræsentanterne ikke i behandling af sager vedrørende enkeltpersoner. Skolens leder og viceskoleleder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i møderne uden stemmeret.

På skolebestyrelsens første møde i en ny valgperiode vælger skolebestyrelsen blandt forældrerepræsentanterne formand og næstformand.

Valgene foregår ved bundet flertalsvalg.

Valgene er gældende for hele valgperioden eller så længe, der fortsat er flertal for de trufne valg.

Mødevirksomhed

Skolebestyrelsens møder afvikles for lukkede døre. Dette betyder, at deltagerne ikke må referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre egne meninger.

Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Den/de indbudte kan ikke deltage i selve behandlingen/beslutningen. Skolebestyrelsen fungerer kun i møder.

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Stedfortræderen har samme kompetence som det ordinære medlem.

Der afvikles ca. 8-10 ordinære møder hvert skoleår. Disse planlægges i forbindelse med skoleårets planlægning og fremlægges til godkendelse på et møde i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen afholder desuden møde, når det ønskes af formanden eller en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer med angivelse af punkter til dagsordenen.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Medlemmer kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Forslag til dagsordenspunkter kan afleveres til formanden eller skolelederen senest 8 dage før, så dagsorden kan udsendes en uge/5 hverdage før mødet afvikles.

Dagsorden

Dagsorden og bilag udsendes elektronisk til medlemmerne senest 5 hverdage før mødets afvikling. Større bilagsmaterialer kan udsendes i papirform.

Dagsorden og bilag offentliggøres på skolens hjemmeside.

Dagsordenen indeholder følgende faste punkter:

 • Referatet godkendes i slutning møde
 • Godkendelse af dagsorden
 • Meddelelser fra skolens ledelse og formanden
 • Evt. – der refereres ikke fra dette punkt.
 • Lukket punkt – der refereres ikke fra dette punkt.

Referat

Der udarbejdes et beslutningsreferat på mødet. Det er skolens ledelsesrepræsentanter, der varetager denne opgave.

Efter behandling af hvert punkt gennemgås punktets beslutninger.

Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Referatet udsendes snarest efter et møde – senest 10 hverdage efter afholdt møde.

Referatet offentliggøres på skolens hjemmeside på siden "Skolebestyrelse".

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:

 • Undervisningens organisering, elevernes undervisningstimetal på hvert enkelt klassetrin, skoledagens længde, eventuel undervisning efter § 5, stk. 5, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • Skolefritidsordningens virksomhed

Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget.

Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Skolebestyrelsen fastsætter inden for rammerne af de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning i henhold til § 3, stk. 5, og fastsætter principper herfor.

Skolebestyrelsen godkender inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til § 3, stk. 6, og fastsætter principper herfor.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere.

Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner.

Skolebestyrelsen udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældre.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Skolebestyrelsen afgiver hvert år en årsberetning.

Dialogmøder med Børn og Skole-forvaltningen

Skolebestyrelsens formand og evt. andre deltager i dialogmøder med Randers Kommunes Børn- og Skole-forvaltning, Børne- og familieudvalget og Skole- og uddannelsesudvalget, såfremt dette skønnes nødvendigt.