Værdiregelsæt

Rismølleskolens daglige virke bygger på følgende tre værdier: dialog, fællesskab, udvikling. Det er helt selvfølgeligt at skolens værdiregelsæt udspringer af disse værdier.

Dialog

Via en åben og tæt dialog fremmes et godt og trygt læringsmiljø med plads og rum til engagement. Dialog skal styrke fællesskab mellem lærere, pædagoger, elever, forældre, skoleledelse og skolebestyrelse. Via en åben og tillidsfuld dialog kan vi skabe fælles viden om, hvad skolehverdagen er og kan, ligesom vi kan samarbejde om at finde en fælles vej videre. Vi ønsker en åben og nysgerrig dialog, der danner grundlag for et godt samarbejde om VORES skole. Vi ønsker en god skole, og tager derfor hensyn og hjælper hinanden, så det er rart for alle at være på Rismølleskolen.

Vi skal vise hinanden respekt. Respekten skal vise sig i sproget - den måde vi taler til og om hinanden. Den skal komme til udtryk i de historier, vi skaber, fortæller og vedligeholder om hinanden og om vores skole. Alle har en ordentlig omgangstone og anvender sproget respektfuldt over for andre. Vi har et fælles ansvar for at tale pænt til og om hinanden, så alle kan udvikle sig i en tryg atmosfære.

Fokus på, at respektfuld adfærd udvikler trygge rammer i et forpligtende klassefællesskab, hvor der kan tales åbent, og alles mening tæller (tryghed, tillid, plads til forskellighed, medindflydelse, medansvar). Dette gælder blandt lærere, pædagoger, elever, forældre, skoleledelse og skolebestyrelse.

Fællesskab

Styrket fællesskab skal styrke relationer, engagement og trivsel.

Ansvarlighed er et bærende princip i vores møde med hinanden, men det er også et mål, at børnene i forhold til deres alder udvikler ansvarlighed i forhold til sig selv, hinanden og omverdenen. Tydelige forventninger fremmer ansvarlig adfærd, der skal fremme fællesskabet. Vi skal få øje på og skabe mulighed for fællesskaber, på kryds og tværs i skolen. Fællesskaber giver samhørighed, tilhørsforhold og ejerskab.

Børn, unge og voksne på Rismølleskolen skal motiveres til at indgå i fællesskabet og til at tage aktiv del i skolens aktiviteter.

Udvikling

Muligheden for og lysten til udvikling bæres af nysgerrighed. Rammerne i hverdagen skal styrke lysten til at lære, og vi skal ønske at udvikle os både fagligt og som mennesker. Alle elever er unikke med hver deres egenskaber, interesser og læringsbehov. Hver elev, medarbejder og forælder bidrager via nysgerrighed og ansvarlighed til den enkeltes udvikling. Rismølleskolen vil et højt fagligt niveau. Vi skal skabe faglige og sociale læringsrum, så enhver elev kan udfolde og udvikle sine potentialer fuldt ud, så eleverne forlader skolen med motivation til livslang læring og udvikling samt lyst og kompetencer til at tage aktiv del i samfundet.