Princip for udarbejdelse af principper

Det er skolebestyrelsens ansvar at fastsætte nye og revidere eksisterende principper for skolen.

Principperne skal beskrive de grundlæggende retningslinjer inden for det pågældende område, men stadig give skoleledelsen handlemuligheder. Skolebestyrelsen ønsker en bred opbakning bag disse principper, og forretningsgangen for vedtagelse af nye principper er derfor:

Nye principper

  1. Idéen til et nyt princip opstår. Enhver (skolebestyrelsesmedlem, forældre, ansatte, elever) kan foreslå et nyt princip. De henvender sig til skolebestyrelsen, som behandler forslaget på skolebestyrelsesmøde.
  2. Idéen drøftes ved skolebestyrelsesmøde. Der nedsættes eventuelt en arbejdsgruppe, som kan udarbejde forslag til udformningen af princippet.
  3. På efterfølgende skolebestyrelsesmøde drøftes det udarbejdende princip. Udkastet til princippet udsendes sammen med dagsorden, så medlemmerne kan gennemgå princippet forud for mødet. Skoleledelsen er garant for, at princippet ikke strider imod lovgivning eller de kommunale regler. Princippet sendes med eventuelle ændringer herefter til høring hos de relevante parter (typisk skolens ansatte og ofte også elever) med henblik på bemærkninger/ændringsforslag.
  4. Bemærkninger/ændringsforslag fra relevante parter drøftes på efterfølgende skolebestyrelsesmøde og indarbejdes i princippet, som herefter kan godkendes.
  5. Det nye princip offentliggøres på skolens hjemmeside.

Ændring af eksisterende principper

Ved større ændringer følges forretningsgangen for nye principper. Ved mindre ændringer kan bestyrelsen vælge at ændre og vedtage princippet uden høringsrunde. Bestyrelsen skal i så tilfælde være opmærksom på, at de berørte parter er vidende om, at der er sket en ændring.

Udformning af princip

Skal afsluttes med dato for vedtagelse og dato for, hvornår princippet senest skal revideres.

Vedtaget af Skolebestyrelsen, Rismølleskolen april 2018. Revideres senest april 2020.